Institut Català Internacional per la Pau. RESOLUCIÓ JUS/2451/2018, de 9 d’octubre, per la qual es dona publicitat a un acord de la Junta de Govern mitjançant el qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2018-2019) (ref. BDNS 419050).

Publicat al DOGC de 25-10-2018 En els termes i condicions previstos a les bases reguladores, el termini de presentació de les sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalit…