Pressupost

El pressupost anual d’explotació és la base imprescindible per a una eficaç direcció de l’empresa. Mitjançant ell confeccionem el pressupost anual de tresoreria i inversions amb les puntes positives i negatives que ens permeten la realització d’una política financera a 12 mesos vista, la confecció d’un correcte sistema de costos, la realització de escandalls, eina aquesta necessària per determinar el preu de venda dels nostres productes o serveis.

Control Pressupostari

Analitzar les desviacions entre el pressupostat i la realitat comptable.

Control anual de tesoreria

Es pot realitzar un pla de tresoreria anual, on es posin de manifest les puntes de tresoreria, a favor o en contra de l’empresa, la qual cosa ens permetrà iniciar gestions amb les entitats de crèdit, molt abans que es produeixin.

Control de costos

Principalment en les empreses, l’activitat les quals és la fabricació, un complet sistema de costos ens ajudarà a conèixer el valor de les diferents seccions que participin en la fabricació i finalment el cost unitari dels productes fabricats. En les empreses de serveis o comercials els és de gran ajuda per a la confecció dels escandalls, donada la rellevància de fer un correcte càlcul del preu al que hem d’oferir als nostres clients els productes o serveis que comercialitzem.

Confecció de escandallos

El escandallo és l’eina que ens permet determinar el preu de venda dels nostres serveis. És fonamental realitzar un càlcul correcte ja que d’això depèn en gran manera que el resultat obtingut al llarg de l’exercici sigui positiu o negatiu.