Fiscal

 • Assessorament i gestió fiscal integral d’empreses (societats, fundacions, associacions i persones físiques).
 • Planificació fiscal individualitzada contemplant totes les possibles estratègies de negoci.
 • Confecció i presentació de tot tipus d’impostos i models: Impost de societats, Liquidacions mensuals i trimestrals d’impostos, Declaració de la Renda (IRPF), Impost sobre el Patrimoni, Declaracions informatives.
 • Confecció de Llibres Registro d’IVA.
 • Tributació de no residents.
 • Declaració d’operacions intracomunitàries (Intrastat).
 • Anàlisi i assessorament en convenis de doble imposició.
 • Inspeccions d’Hisenda, Reclamacions davant òrgans administratius i Recursos econòmic-administratius.
 • Operacions vinculades.

Laboral

 • Planificació laboral.
 • Atendre consultes, personalment, per telèfon, fax o e-mail.
 • Representar a l’empresa davant el SMAC.
 • Confeccionar mensualment els rebuts de salaris.
 • Confeccionar i presentar per via telemàtica la liquidació mensual de les Assegurances Socials.
 • Confeccionar i presentar per via telemàtica les altes, baixes i variacions de treballadors.
 • Confeccionar i presentar per via telemàtica els contractes de treball i modificacions.
 • Confeccionar anualment el certificat d’ingressos i retencions dels treballadors.
 • Presentar per via telemàtica em el INSS o Mútua d’Accidents els parts de baixa, confirmació i alta per malaltia o accident dels empleats.
 • Confeccionar la liquidació i quitança dels empleats per cessament en l’empresa.
 • Confeccionar el certificat d’empresa i presentar per via telemàtica en l’Oficina de Treball de la Generalitat per al cobrament del subsidi de d’atur i si escau tramitar la capitalització.

Comptable

 • Confeccionar la comptabilitat de l’empresa en les nostres oficines o bé desplaçar a un empleat del despatx perquè realitzi la comptabilitat al domicili del client.
 • Revisar trimestralment les dades comptables introduïdes pel client, atendre consultes.
 • Revisar i corregir, si escau, la comptabilitat de l’exercici.
 • Realitzar el tancament comptable de l’exercici.
 • Confeccionar i presentar per via telemàtica els Comptes Anuals.
 • Confeccionar el pressupost anual de l’empresa en col·laboració amb la Direcció de la mateixa.
 • Implementar el control pressupostari.